Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân tỉnh Bình Dương - Thực trạng và giải pháp

 Giai cấp công nhân Việt Nam có vai trò quan trọng trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ công nhân tỉnh Bình Dương là một bộ phận cấu thành của giai cấp công nhân Việt Nam, cho nên việc xây dựng đội ngũ công nhân Bình Dương để góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh là yêu cầu khách quan trong thời kỳ mới.

Ở nước ta, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới (năm 1986) đến nay, giai cấp công nhân Việt Nam có nhiều chuyển biến về cơ cấu, số lượng công nhân khu vực nhà nước giảm, khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh, kéo theo sự phân tầng trong đội ngũ công nhân. Khi sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, một bộ phận công nhân chuyển sang làm việc trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, số khác phải ra khỏi dây chuyền sản xuất. Một bộ phận công nhân có cổ phần trong doanh nghiệp, trở thành chủ sở hữu. Sự phát triển nền kinh tế thị trường và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa tác động mạnh mẽ, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với giai cấp công nhân, đòi hỏi giai cấp công nhân cần tăng cường về số lượng và chất lượng. Điều đó đặt ra cho hệ thống chính trị nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ công nhân ở các địa phương nói riêng.

  Xây dựng giai cấp công nhân là một nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài của cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa X của Đảng (tháng 1 năm 2008) đã nêu: “Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội”. 

Bình Dương là một tỉnh đã và đang chuyển đổi cơ cấu kinh tế chuyển mạnh sang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong 5 năm qua, số doanh nghiệp đã tăng gấp 4 lần, số lượng CNLĐ tăng hơn 2,5 lần. Hiện nay, toàn tỉnh có 27 khu công nghiệp, trong đó 23 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động (chiếm 80%); có gần 8.000 dự án nước ngoài, thu hút vốn đầu tư trên 10 tỷ đôla và 43.000 tỷ đồng Việt Nam. Hiện cả tỉnh có trên 8.500 doanh nghiệp, dự án đã đi vào hoạt động, với hơn 650 ngàn công nhân, trong đó công nhân nữ, công nhân ngoại tỉnh chiếm tỷ lệ tương đối cao. Bên cạnh những mặt tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh thì việc tăng đột biến công nhân, lao động cũng đang đặt ra nhiều vấn đề ni cộm như: Chất lượng đội ngũ công nhân, đời sống, việc làm, nhà ở, quan hệ lao động, nơi khám chữa bệnh, các công trình công cộng, thiết chế văn hóa tại các khu dân cư, cơ sở học tập, sinh hoạt văn hóa, nhà trẻ phục vụ cho công nhân nói chung và công nhân nhập cư nói riêng ... đòi hỏi cần có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương và sớm có biện pháp giải quyết.

Đặc biệt là trình độ học vấn, chuyên môn tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân còn hạn chế. Công nhân bậc cao, tay nghề giỏi còn chiếm tỉ lệ thấp. Tỷ lệ doanh nghiệp đã thành lập được công đoàn cơ sở và tỷ lệ CNLĐ là đoàn viên công đoàn còn thấp so với tổng số lao động và doanh nghiệp đang hoạt động trong tỉnh. Tình trạng tranh chấp lao động và đình công không đúng theo trình tự của pháp luật liên tục xẩy ra. Thêm vào đó, tác động của mặt trái kinh tế thị trường làm suy thoái đạo đức của một bộ phận công nhân, phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng trong chính đội ngũ CNLĐ của tỉnh. Đồng thời các thế lực thù địch cũng đang âm mưu chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết CNLĐ nói riêng và các tầng lớp dân cư nói chung.

Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ công nhân Bình Dương để đề xuất những giải pháp, kiến nghị đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân tỉnh Bình Dương không ngừng lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ – TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Bình Dương để thực hiện Nghị quyết là một vấn đề cấp thiết hiện nay.

Tải Ebook: BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”