Hoàn thiện môi trường thu hút FDI tại Bình Dương: cần chú trọng chiều sâu
Hoàn thiện môi trường thu hút FDI tại Bình Dương: cần chú trọng chiều sâu

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xem là một giải pháp chiến lược mà tỉnh Bình Dương đã xác định ngay từ những năm đầu đổi mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986).

Sau 20 tái lập,Bình Dương đã biến vùng đất thuần nông thành tỉnh công nghiệp với 29 KCN có kết cấu hạ tầng khá hoàn chỉnh, đồng bộ

Xuất phát điểm là một tỉnh mà nông nghiệp là ngành sản xuất chủ yếu, sau 20 năm tái lập, với chủ trương “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư, trải thảm đỏ thu hút nhân tài”, thu hút mạnh mẽ nhiều nguồn vốn, kể cả trong và ngoài nước với nhiều thành phần kinh tế tham gia, Bình Dương đã khẳng định được tính đúng đắn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một mô hình mà nhiều tỉnh, thành của cả nước nghiên cứu và học tập. Với những nỗ lực vượt bật của lãnh đạo tỉnh, đến đầu năm 2017, Bình Dương đang đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI (sau thành phố Hồ Chí Minh).

Nguồn nhân lực là một bộ phần cấu thành môi trường thu hút FDI của tỉnh

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bình Dương đã biến vùng đất thuần nông thành tỉnh công nghiệp với 29 KCN có kết cấu hạ tầng khá hoàn chỉnh, đồng bộ. Trên phạm vi toàn tỉnh, đến nay Bình Dương đã có 29 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích trên 9.500ha, chiếm 9,5% về số lượng và 11,3% về diện tích KCN cả nước. Các khu công nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng, thì kết cấu hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ và hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN.

Về môi trường pháp luật và quản lý nhà nước, tỉnh đã triển khai và thực hiện nhiều chính sách mở cửa thông thoáng nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là yếu tố quyết định đến môi trường đầu tư của tỉnh nhà. Đáng chú ý là việc đưa vào hoạt động trung tâm hành chính công của Tỉnh nhằm thực hiệu có hiệu quả với cơ chế một cửa; áp dụng công nghệ thông tin, dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính được tích hợp công khai trên trang thông tin của tỉnh để DN và nhân dân cùng đóng góp ý kiến. Công tác quy hoạch được tỉnh chú trọng, thường xuyên có những điều chỉnh kịp thời so với yêu cầu thực tế. Công tác xúc tiến đầu tư, gặp gỡ DN được lãnh đạo tỉnh chú trọng thông qua các diễn đàn gặp gỡ DN, các chuyến công du nước ngoài, tiếp khách quốc tế…

Công tác phát triển nguồn nhân lực được chú trọng đúng mức đã tạo ra một lực lượng lao động đông đảo, trình độ chuyên môn tay nghề từng bước được nâng lên, thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động, người có thu nhập thấp. Công nghiệp hỗ trợ được quan tâm, phát triển nhanh trong những năm gần đây. Dịch vụ xử lý môi trường ngày càng được cải thiện. Dịch vụ logistic ngày càng được chú trọng, quan tâm đầu tư cả về số lượng và chất lượng. Dịch vụ tín dụng phát huy vai trò hỗ trợ cho DN,…

Để thực hiện yêu cầu trên, quá trình hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư FDI ở Bình Dương cần thống nhất năm quan điểm:

Thứ nhất: Nâng cao hơn nữa nhận thức và quyết tâm hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư FDI với tinh thần “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư, trải thảm đỏ thu hút nhân tài”.

Thứ hai: Hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư FDI phải kết hợp căn cứ nhu cầu nguyện vọng của nhà đầu tư với định hướng thu hút FDI của nhà nước trung ương và địa phương.

Thứ ba: Hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư FDI cần kết hợp yêu cầu đồng bộ với yêu cầu có trọng tâm trọng điểm.

Thứ tư: Kết hợp nhịp nhàng vai trò của nhà nước cấp trung ương với cấp tỉnh để thực hiện có kết quả cao nhất việc hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm: Qúa trình hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư FDI phải thực hiện theo qui hoạch và huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế.

Theo các quan điểm đó, quá trình hoàn thiện môi trường thu hút FDI ở Bình Dương cần tiến hành đồng bộ năm nhóm giải pháp: (1) hoàn thiện môi trường pháp luật và hiệu quả quán lý nhà nước; (2) xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ doanh nghiệp FDI, (3) đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, (4) phát triển công nghiệp hỗ trợ, (5) hoàn thiện các dịch vụ có liên quan. Trong đó, chú trọng đến chiều sâu của các yếu tố cấu thành môi trường thu hút FDI của tỉnh.

Với mục tiêu được khẳng định theo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2020 là “Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp”, thì nâng cao hiệu quả môi trường thu hút FDI là một trong những giải pháp mang tính quyết định, khai thác tối đa nguồn lực từ bên ngoài trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương..

Bài: Lê Tuấn Anh, ảnh: Nguyễn Dũng

(Trính luận văn Thạc sỹ Kinh tế Chính trị - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM)

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *