Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

 Văn phòng:
1. Chức năng: Là trung tâm tổng hợp thông tin của cơ quan LĐLĐ tỉnh; tham mưu cho BTV, BCH, Thường trực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và điều hành cơ quan LĐLĐ tỉnh theo quy chế làm việc, chương trình công tác.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Tham mưu BTV, BCH, Thường trực xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác. Tham gia xây dựng các Đề án do Ban Thường vụ giao.
2.2- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do BTV, BCH ban hành. Tiếp nhận, phát hành, quản lý, lưu trữ công văn, tài liệu, văn kiện .
2.3- Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Phối hợp các ban báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của BTV, BCH. Chịu trách nhiệm chính việc phối hợp với các Ban chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết, hội nghị, hội thảo…
2.4- Quản lý kho lưu trữ, quản lý tài sản cơ quan LĐLĐ tỉnh; Bảo đảm các điều kiện về vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động của BTV, BCH, Thường trực, cơ quan LĐLĐ tỉnh; đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan; phối hợp đề xuất, bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các Ban, đơn vị trực thuộc; tổ chức đón tiếp khách đến làm việc.
2.5- Hướng dẫn, bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn phòng, văn lưu, lưu trữ đối với công đoàn các cấp.
2.6- Phối hợp tham mưu và thực hiện các chế độ đối với cán bộ lão thành công đoàn, CBCC, LĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh.
2.7- Tất cả các văn bản phát hành, Văn phòng sao gửi Thường trực biết và tổng hợp báo cáo tại cuộc họp giao ban tuần.
2.8- Tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ mạng thông tin của cơ quan và triển khai ứng dụng đến các cấp công đoàn. (có quy chế riêng về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nội bộ cơ quan).
Ban Tổ chức.
1. Chức năng: Tham mưu BTV, BCH công tác phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Đề xuất xây dựng các Đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp; việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh;
2.2- Theo dõi, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với UBKT thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ CĐVN và kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ; hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên.
2.3- Thực hiện việc quản lý tổ chức bộ máy biên chế các Ban, các cấp công đoàn, các đơn vị trực thuộc và công tác hành chính của Đảng đoàn. Tham mưu BTV, BCH xây dựng quy chế làm việc.
2.4- Đề xuất việc quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thẩm tra, xác minh, nhận xét, đánh giá đối với cán bộ công đoàn khi có yêu cầu; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ.
2.5- Đề xuất, quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong và ngoài nước, tham gia các dự án; sơ, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.
2.6- Tổng hợp, đề nghị tặng thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
2.7- Phối hợp với Ban Chính sách – pháp luật đề xuất khen thưởng và đề nghị khen thưởng các đơn vị trong hệ thống tổ chức công đoàn và thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.
2.8- Dự thảo các quyết định của BTV về công tác tổ chức, cán bộ. Tổ chức triển khai Điều lệ công đoàn và các chuyên đề nghiệp vụ về công tác tổ chức.
Ban Tài chính
 1. Chức năng:Tham mưu BTV, BCH ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn. Tổ chức quản lý tài chính, tài sản các cấp, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Theo dõi, hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm.
2.2- Tham mưu, đề xuất việc xét duyệt dự toán hàng năm, quyết toán hàng quý và cả năm của công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc.
2.3- Xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách công đoàn tỉnh và trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thông qua.
2.4- Thực hiện công tác kế toán thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn LĐVN. Định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực về tình hình thu, chi và quản lý tài chính công đoàn. Định kỳ hàng năm báo cáo Thường trực về tình hình mua sắm tài sản, quản lý và sử dụng tài sản công đoàn.
2.5- Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản công đoàn.
2.6- Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn hoạt động kinh tế công đoàn theo quy định.(khi có yêu cầu). Tham gia xây dựng các Đề án do Ban Thường vụ giao.
2.7- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài chính cho các cấp công đoàn và đơn vị trực thuộc.
Ban Chính sách - Pháp luật
 1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu BTV, BCH tham gia, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng những nội dung có liên quan đến pháp luật, chính sách kinh tế- xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CNVCLĐ; triển khai, hướng dẫn nội dung xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác BHLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội - từ thiện của công đoàn.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Tham mưu các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế - xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, Bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ;  các nội dung tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và công đoàn theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn.
2.2- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị NLĐ, quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; thương lượng tập thể ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; hướng dẫn tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.
2.3- Theo dõi, hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, LĐ, đề nghị khen thưởng của tổ chức công đoàn; xây dựng và thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước.
2.4- Đề xuất việc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn.
2.5- Theo dõi, hướng dẫn công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, phối hợp cùng Ban Tài chính tham mưu Ban Thường vụ quản lý, triển khai hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.
2.6- Theo dõi, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Bảo hộ lao động, phong trào ATVSLĐ-PCCN, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động.
2.7- Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn trong việc phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, giải thể, phá sản doanh nghiệp…
2.8- Đề xuất thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, quỹ tấm lòng vàng, mái ấm công đoàn, tấm lưới nghĩa tình, các quỹ trợ vốn của tổ chức công đoàn…
2.9- Tham mưu Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan.
2.10- Tổ chức triển khai các quy định chính sách, pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ; tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề về lao động, tiền lương, thương lượng tập thể, thi đua khen thưởng, bảo hộ lao động… cho các cấp công đoàn trực thuộc.
Ban Tuyên giáo:
1. Chức năng: Tham mưu BTV, BCH trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.      
2. Nhiệm vụ:
2.1- Tham mưu nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của công đoàn, công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.
2.2- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ;
2.3- Đề xuất việc theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung Tạp chí Lao động Bình Dương, chuyên mục Lao động Công đoàn, Website Công đoàn Bình Dương; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
2.4- Theo dõi, triển khai, hướng dẫn việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hoạt động trung tâm văn hóa lao động và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ.
2.5- Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia tổ chức học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.
2.6- Quản lý và đề xuất nội dung tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
2.7- Tổ chức hội nghị triển khai các Nghị quyết, chương trình hành động, các chuyên đề về công tác tuyên giáo công đoàn. Tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên đề về công tác tuyên giáo; đề xuất biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ;
Ban Nữ công
1. Chức năng: Tham mưu BTV, BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.
2.Nhiệm vụ:
2.1- Tham mưu nội dung công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ; hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; về công tác dân số gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và công tác dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình.
2.2- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp; tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công các cấp; tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công.
2.3- Phối hợp với các ban và cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em. 
2.4- Thống kê tổ chức, đánh giá phân loại, đề nghị khen thưởng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công cho cán bộ làm công tác nữ công các cấp.
Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra
1. Chức năng: Giúp Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của UBKT do Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương thông qua. Chủ trì phối hợp với các Ban LĐLĐ tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp công đoàn.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Quy chế hoạt động của UBKT.
2.2- Theo dõi, hướng dẫn kiểm tra UBKT công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
2.3- Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của UBKT và chuẩn bị nội dung các kỳ họp UBKT.
2.4- Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của UBKT trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành.
2.5- Phối hợp với các Ban LĐLĐ tỉnh, các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.
2.6- Giúp UBKT triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình và cấp dưới.
2.7- Giúp UBKT đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ, Ban chấp hành và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.
2.8- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết hoạt động UBKT công đoàn các cấp.