Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Dương

1. Chức năng:
Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch công tác của Công đoàn phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và chức năng của tổ chức Công đoàn; giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn. 
2. Nhiệm vụ:
2.1. Chỉ đạo, tổng hợp tình hình hoạt động của công đoàn các cấp; tham mưu, đề xuất Thường trực các biện pháp chỉ đạo, điều hành theo chương trình, kế hoạch, nghị quyết; Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất những vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng và Nhà nước, các chế độ, chính sách có liên quan đến CNLĐ.
2.2. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn và các chính sách, chế độ khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của CNVCLĐ theo quy định của pháp luật. Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
2.3. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Tuyên truyền, vận động, giáo dục CNVCLĐ; Tổ chức thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ.
2.4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn; đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn.
2.5. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn và theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp công đoàn.
2.6. Tổ chức quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; quản lý và tổ chức các hoạt động làm kinh tế công đoàn theo quy định của pháp luật; quản lý công tác xây dựng cơ bản của Công đoàn.