Danh bạ liên lạc LĐLĐ tỉnh Bình Dương

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Họ và tên

Điện Thoại

Fax

Email

Chức Vụ

  Lãnh Đạo

  Bùi Thanh Nhân

3822 026

 

 nhanbt@congdoanbinhduong.org.vn

Chủ Tịch

  Nguyễn Thiện Phước 

3822 565

 

phuocnt@congdoanbinhduong.org.vn

Phó Chủ Tịch

  Trương Thị Bích Hạnh 

3827 290

 

 hanhttb@congdoanbinhduong.org.vn

Phó Chủ Tịch

  Nguyễn Đình Khánh

3858713

 

 khanhnd@congdoanbinhduong.org.vn

Phó Chủ Tịch

  Nguyễn Ngọc Sơn

3827139

 

So7nsonnn@congdoanbinhduong.org.vn

Phó Chủ Tịch

1.  Văn Phòng

3822 148

3898 198

vanphong@congdoanbinhduong.org.vn

 

2.  Ban Tài Chính

3829 788

 

 bantaichinh@congdoanbinhduong.org.vn

 

3.  Ban Tổ Chức

3829 787

 

 bantochuc@congdoanbinhduong.org.vn

 

4.  Ban Tuyên Giáo

3837 412

 

 bantuyengiao@congdoanbinhduong.org.vn

 

5.  Ủy Ban Kiểm Tra

3837 473

 

 uybankiemtra@congdoanbinhduong.org.vn

 

6.  Ban Chính Sách Pháp Luật

3837 473

 

 banchinhsachphapluat@congdoanbinhduong.org.vn

 

7.  Ban Nữ Công

3859 022

 

bannucong@congdoanbinhduong.org.vn

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

1.  LĐLĐ TP Thủ Dầu Một

3822 332

3872 678

thudaumot@congdoanbinhduong.org.vn

 

2.  LĐLĐ TX Thuận An

3755 125

3762 069

 thuanan@congdoanbinhduong.org.vn

 

3.  LĐLĐ TX Dĩ An

3742 882

3742 882

 dian@congdoanbinhduong.org.vn

 

4.  LĐLĐ TX Bến Cát

2241 736

3564 108

3558 729

 bencat@congdoanbinhduong.org.vn

 

5.  LĐLĐ TX Tân Uyên

3642 151

3656 249

3656 249

 tanuyen@congdoanbinhduong.org.vn

 

6.  LĐLĐ huyện Dầu Tiếng

3561 287

3 522 541

 dautieng@congdoanbinhduong.org.vn

 

7.  LĐLĐ huyện Phú Giáo

3672 584

3 673 371

 phugiao@congdoanbinhduong.org.vn

 

8.  LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên

3683 077

 

 bactanuyen@congdoanbinhduong.org.vn

 

9.  LĐLĐ huyện Bàu Bàng

3516 456

 

 baubang@congdoanbinhduong.org.vn

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG

1.  CĐ Viên Chức

3827 138

 

 vienchuc@congdoanbinhduong.org.vn

 

2.  CĐ ngành Dệt May

3831 759

3813 087

detmay@congdoanbinhduong.org.vn

 

3.  CĐ ngành Y Tế

3827 513

3 825 156

yte@congdoanbinhduong.org.vn

 

4.  CĐ ngành Giáo Dục

3897 259 

3824 839

3 823 849

 giaoduc@congdoanbinhduong.org.vn

 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1.  CĐ các KCN Bình Dương

3859 027

3870 598

 kcnbinhduong@congdoanbinhduong.org.vn

 

2.  CĐ các KCN Bến Cát

2221 316

3556 439

3556 438

 kcnbencat@congdoanbinhduong.org.vn

 

3.  CĐ KCN VSIP

3767 791

3767 790

 kcnvsip@congdoanbinhduong.org.vn

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.  Tạp chí Lao động BD

3859 881

3859 881

 tapchilaodong@congdoanbinhduong.org.vn

 

2.  Trường TC KT&NV Công Đoàn Bình Dương

3745 180

 

 trungcapnghe@congdoanbinhduong.org.vn

 

3.   Trung tâm Tư vấn Pháp luật

3827 692

 

 tuvanphapluat@congdoanbinhduong.org.vn

 

4.   Công ty TNHH MTV TM-DL Công đoàn BD

3751 539

3859 920

 dulich@congdoanbinhduong.org.vn

 

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao Công nhân lao động BD